Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №101 Харківської міської ради Харківської області

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Перелік додаткоих освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати  

Станом на 2019/2020 рік додаткові освітні та інші послуги в закладі освіти відсутні.

Відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show...) КЗ "ХЗОШ № 101" (ЄДРПОУ ) оприлюднює інформацію за параметрами, які зазначені у законі. У подальшому ця інформація буде уточнюватися та оновлюватися.

 

 

ЗВІТ

 ДИРЕКТОРА ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

 І – ІІІ СТУПЕНІВ № 101 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КНЯЗЕВОЇ ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ

  Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання статей Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти      в Україні», постанови Верховної Ради України «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», Програми Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», Державної програми «Обдарована молодь», Концепції «Щаслива родина» на 2012-2021 роки, Програми «Основні орієнтири виховання учнів  1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Декларації прав дитини, Конвенції  про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України   «Про подальший розвиток міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні», Державної програми «Вчитель», Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Комплексної програми інформатизації та комп’ютеризації, Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Комплексної цільової програми «Фізичне виховання – здоров’я нації»,  Державних стандартів норм і правил влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008 – 01, Статуту школи, нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення навчально-виховного процесу.І найважливіше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

Педагогічним колективом школи забезпечується реалізація державних стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування розвинутої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної та екологічної культури.

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Підвищення ефективності якості внутрішкільного контролю і управління забезпечувалося основними документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним планами. Наявна комп’ютерна мережа та достатній рівень комп’ютерної грамотності педагогічних працівників забезпечило створення ефективної цілісної системи інформаційно-аналітичного супроводу.

Протягом 2019/2020 н.р. робота педколективу  була спрямована на реалізацію основних завдань, затверджених на стартовій педраді:

 1. Забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу шляхом створення оптимальних умов  для творчого розвитку особистості кожного учня.
 2. Вчителям-предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу шляхом:
 • формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;
 • впровадження нових і дієвих  форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями;
 • підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової  атестації;
 • системного використання ефективних педагогічних технологій;
 • організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;
 • створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.
 1. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію основних положень Концепції «Нової Української Школи», методологічну  переорієнтацію освітнього процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні й самоствердженні в умов переходу на новий зміст освіти.
 2. Посилити відповідальність кожного учителя за підготовку і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

 

•організація освітнього процесу на підставі досягнень сучасної  науки,  органічного  зв’язку  з  національною  історією,  культурою,  традиціями;

•утвердження української мови як державної мови, широке вивчення українознавства,  залучення до  здобутків української та  світової 

культури;

•створення коллективу вчителів-однодумців, формування взаємин «учитель — учень», «учень — учень», «учитель — учитель», «учитель —  батьки —  учень»  на  гуманістичних  засадах;

•забезпечення оптимальних умов для оволодіння учнями навчальними  програмами  розвитку  творчої  обдарованості  учнів;

•організація  обов’язкової пошуково-дослідницької роботи  всіх учасників  освітнього  процесу;

•органічне  поєднання  класно-урочної  системи  із  груповою  та ндивідуальною  самостійною  роботою  учнів;

•можливість  вибору  учнями  факультативів,  гуртків,  занять за інтересами.

Головною метою освіти в закладі  освіти є виявлення й розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтована  на  високі  моральні  цінності.

 

Зусилля  педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження  і зміцнення  морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись,  виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний  розвиток  особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх  самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього  світу.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні  школи. Завдяки цьому збереглась мережа класів.

          Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У школі створена, батьківський комітет, профспілковий комітет, які постійно діють.

          Щорічно розділяють функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

          Розроблені і діють Правила для учнів.

Школа працює у п’ятиденному режимі. Початок навчальних занять о 08:30.

 

І. Організація освітнього процесу

1.1 Кадрова політика школи спрямована на:

 • реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;
 • розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;
 • вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;
 • оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;
 • періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов.

1.1.1. Укомплектованість педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

В школі на початок 2019-2020 н.р. нараховувалось 24 педпрацівника, із них 2 сумісника, 22 основних  працівників, ще 2 перебувають у відпустці по догляду за дитиною.

Позитивні тенденції:

 • стабільність кадрового складу,
 • низька плинність,
 • наявність фахової підготовки у всіх працівників.

1.1.2 Освітній рівень педагогічних працівників

Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 23 вищу педагогічну, 1 – середню спеціальну.

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу (в тому числі й технічних, обслуговуючих працівників) враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми директивами МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою, проектором і ін. Треба віддати належне адміністрації, вчителям, які докладають чимало зусиль і енергії, щоб в школі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові освітні технології, щоб освітній процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань.

 

1.1.3 Організація атестації педагогічних працівників

Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.

У 2019-2020 н.р.  атестувалося  2 педагогічних працівника, серед них

1 педагогічні працівник підтвердив вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання вчитель методист – Мажуго С.М.

1 педагогічному працівнику було присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію – Шамрай І.В.

Позитивні тенденції: якісне зростання майстерності вчителя,

 • стимулювання творчої діяльності.

Негативні:

 • недостатнє матеріальне і моральне стимулювання

1.1.6. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Науково-методична робота здійснюється через діяльність шкільної науково-методичної ради, шкільних методичних об’єднань та участі в МАН.

Освітній процес у 2019/2020 навчальному році в школі організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Непогані результати отримали з участі учнів у конкурсі П.Яцика, знавців української мови конкурсі учнівської та студенської молоді ім. Т.Шевченка

Пріоритетними напрямками діяльності педколективу є впровадження інноваційних технологій у освітній процес. Дане питання на постійному контролі адміністрації школи, досліджується на засіданнях шкільних методичних об’єднаннях вчителів, на районних теоретичних та практичних семінарах, засіданнях творчої групи вчителів.

  Інноваційні, інтерактивні, комунікаційні педагогічні технології використовують практично більшість педагогів школи як безумовний атрибут сучасної освіти.

.

Вчителі школи  використовують інноваційні технології в освітньому процесі. Уроки з використанням комп’ютерних технологій використовують майже всі вчителі. Комп’ютерну техніку в освітньому процесі використовують вчителі математики, фізики, географії, історії, художньої культури, біології, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури, музичного мистецтва та початкових класів, що становить біля 80% від загальної кількості педагогічних працівників.

Важливою складовою інформаційного простору є створення та функціонування веб-сайту. У навчальному закладі створено власний веб сайт, де забезпечується висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямків розвитку освіти навчального закладу.

Протягом навчального року вчителі провели ряд відкритих уроків з використанням різних форм  та методів роботи.

У школі діє школа молодого вчителя. На засіданнях школи молодого вичтеля надавалась методична допомога, рекомендації молодим вчителям. Вчителі наставники постійно допомогають молодим вчителям у підвищенні професійної діяльності. Робота «Школи молодого вчителя » в 2019-2020 н.р. направлена на адаптацію молодих спеціалістів у педагогічному   та учнівському колективах, попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодих викладачів, удосконалення форм, методів і прийомів організації  й здійснення навчально-виховної діяльності викладача.

На засіданнях педагогічних рад розглядалися різні форми та методи впроовадження нових інновацій у навчально-виховний процес, а також підвищення якості освіти у навчальному закладі. Також на педагогічних радах розглядалися питання про перевід, випуск учнів школи, видачу дублікатів документів про освіту. Було проведено 7 педагогічних рад. 

Щомісяця проводяться наради при директорові. На даних засіданнях розглядаються різні питання виробничого характеру.

Члени педагогічного колективу підвищують свій професійний рівень не тільки на курсах, але і на різних районних семінарах, майстер класах, нарадах, які проводяться у районі на базі шкіл району.

Педагогічними працівниками було відвідано 36 різних нарад, семінарів, які відбувалися у районі на базі різних навчальних закладах.

Робота з обдарованими учнями.

        Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям. Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні.

Вищеперелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; заняття у наукових товариствах; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.); огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо. Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу.  Тому робота учнів школи направлена на виявлення обдарованості. Їх творчих здібностей.

Учні школи взяли участь у 21 конкурсі різного спрямування.

 

Участь навчального закладу у благодійних акціях

2019-2020 н.р.

№п/п

Назва конкурсу

Номінація

П.ІП. учителя

Результат

1

Напередодні Дня Св. Миколая вже стало традицією проводити благодійна акція «Добро починається з тебе»,.

 

Метою даної акції є виховання в учнів ціннісного ставлення до дітей соціально-незахищеної категорії, розвитку дитячого волонтерського руху та приготування подарунків дітям-сиротам, які проживають в дитячих будинках району

Учні 1 – 11 класів

 

 

 

 

 

 

2

Учасники акції Червоного хреста

Реалізація марок червоного хреста

1-11 класів

Реалізовано 230 марок на суму 900 грн

3

Акція «Зупинимо СНІД»

Попередження ВІЛ-інфекцій

8 клас

Виготовлені та роздані буклети мешканцям району

 

 

Правовиховна робота.

         Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 - протидія булінгу

- тематичні   класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- відвідування проблемних сімей вдома.

Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх  учні школи відсутні.

        Протягом  року  велика  увага  приділяється  превентивному  вихованню,  а  саме:  вивченню  Конституції  України,  Конвенції  ООН  про права  дитини, проведенню  місячника  «Увага! Діти на  дорозі!»,  декади  правознавства  та  профілактики 

Стан виховної роботи за 2019-2020 н.р.

         Протягом 2019-2020 н.р. виховна робота здійснювалась згідно річного плану роботи школи, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», планами роботи МО класних керівників, планами вихователів ГПД та керівників гуртків.  Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, розвиненої духовності, моральної естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

      В основі завдань і принципів виховної діяльності лежать такі види виховання:

 • національно-патріотичне виховання;
 • громадянське виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • військово-спортивне і фізичне виховання;
 • трудове виховання;
 • професійна орієнтація учнів;
 • екологічне виховання.

        Виховна робота у школі здійснюється за такими напрями:

 1. Ціннесне ставлення до себе.
 2. Ціннесне ставлення до сім’ї, родини, людей.
 3. Ціннесне ставлення до праці.
 4. Ціннесне ставлення до природи.
 5. Ціннесне ставлення до мистецтва.
 6. Ціннесне ставлення особистості до суспільства і держави.

           У 2019-2020 н.р. виховна робота проводилася згідно робочого плану школи та робочого плану МО класних керівників.

       На першому засіданні ШМО класними керівниками та класоводами було проведено аналіз роботи за 2019-20120навчальний рік, обговорення та  вирішення залишити ту саму проблему за якою працювало об’єднання «Формування національної свідомості та патріотичних почуттів підростаючого покоління» також відбулося планування виховної роботи на перше півріччя 2019-2020 навчальний рік. На другому засіданні ШМО класних керівників проводився аналіз виховних заходів, які були проведені та відбулося планування роботи на зимові канікули. Під час третього засідання, класоводи та класні керівники проводили аналіз виховної роботи за перший семестр 2019-2020 н.р., та планували подальшу роботу на другий семестр 2019-2020 н.р.  Плани виховної роботи класоводів та класних керівників були надані на перевірку та затвердженні директором школи. На кінці навчального року планується четверте засідання ШМО класних керівників під час якого буде проведений аналіз роботи за рік.

Протягом 2019-2020 н.р. були проведені наступні місячники:

 • - місячник «Увага! Діти на дорозі»;
 • – місячник екологічного виховання «Я – частинка природи»;
 • – місячник правових знань і правової пропаганди «Я і право»;
 • – місячник родинного виховання «Я – родина – Україна»;
 • - місячник превентивного  виховання «Людина  у цьому світі лиш  добро повинна  творити»;
 • - місячник морально–естетичного  виховання: «Що  внутрішня , що  зовнішня краса  тобі  одній дарована , людино!»;
 • - місячник  родинно – побутової культури «Тепло сімейного вогнища»;
 • - місячник екологічного виховання: «Себе я бачу в дзеркалі природи»;
 • - місячник військово - патріотичного виховання  «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм».

Також були проведені предметні тижні, такі як:

 • – тиждень безпеки руху і попередження дитячого травматизму;
 • – Олімпійський тиждень;
 • -тиждень історії;
 • – тиждень учнівського самоврядування;
 • – тиждень фізичної культури та спорту;
 • -тиждень безпеки життєдіяльності;
 • -тиждень військово-патріотичного виховання;
 • – тиждень української мови та літератури; та тиждень енергоефективності;
 • – тиждень профілактики шкідливих звичок;
 • – тиждень пропаганди знань про СНІД;
 • – тиждень математики;
 • – тиждень трудового навчання;
 • – тиждень біології та хімії;
 • – тиждень доброти;
 • – тиждень дитячої літератури;
 • ;– тиждень охорони праці;
 • – тиждень дорожнього руху;
 • – тиждень психології.

      Предметні тижні проводилися за окремим планом.

           З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, до свого здоровя постійно проведилася профілактична робота. Класними керівниками та класоводами також проводилися бесіди щодо здорового способу життя, інструктажі. Учні готували стінівки «Ми за життя без шкідливих звичок».

В рамках місячника безпеки життєдіяльності учнями 7-го класу був проведений цікавий захід «Бути здоровим – здорово!».

 Щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму проводилися виховні години «Будь уважним на дорозі», бесіди  «Я - водій-пішохід-пасажир», виставка малюнків «Безпека на дорозі», в  щоденники учням були прикріплені пам’ятки з правил дорожнього руху. Пройшов районний конкурс малюнків «Безпека дорожнього руху – це життя».

    До Всеукраїнського дня боротьби із СНІДом були підготовлені інформаційні листівки та роздані учням старших класів. Проводилися тематичні класні години.

.

 Під час Дня безпечного інтернету були учням проведені інформаційні хвилинки, роздані листівки, оформлений інформаційний стенд з даної тематики.

Також в нашій школі цікавий та пізнавальний день пройшов – День цивільної оборони.

          

В 5-го класу відбулася відкрита виховна година «Культура спілкування».

До Міжнародного Дня толерантності був оформлений стенд та пройшли виховні години в молодшій ланці «Толерантність шлях до успіху». З нагоди відзначення Міжнародного дня інваліда діти-інваліди в цей день відвідали районне свято в селі яке проходило в  смт Калинівка.

В 2-А класі пройшло родинне свято на якому були присутні батьки.

В нашій школі в 5-му класі та у молодшій ланці відбулося свято до Дня матері «Мамо, матінко, матусю…».

 

          З метою формування ціннісного ставлення до природи протягом навчального року проходив «Трудовий десант» в якому приймали участь 2 -11 класи, з приходом холодів функціонувала акція «Годівничка».

Учні 2-11-х класів взяли участь у проекті «Годівничка», діти активно приймали участь, захищали власноруч створені проекти.

Протягом березня-квітня місяца тривав Місячник благоустрою та Акція «Чистий четвер» в якій приймали участь не тільки учні, а й вчителі.

        Питання організаційної роботи школи з правороз’яснювальної та виховної роботи щодо профілактики та попередження правопорушень в учнівському середовищі вивчались на засіданні Ради школи, систематично проходять профілактичні бесіди на загальношкільній лінійці.

            Робота з батьками та громадкістю. Протягом навчального року велася роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей. Також відбулися загальношкільні батьківські збори в жовтні та березні місяці.

Учнівське самоврядування.

За підсумком роботи учнівського самоврядування 2019-2020 н.р. школа забезпечувала розвиток діяльності дитячої громадської організації учнівського самоврядування - координаційного комітету.

Основним завданням  координаційного комітету  є :

 1. Забезпечення  постійного функціонування системи співробітництва учителів та учнів у питаннях життєдіяльності школи;
 2. Формування  в учнівської молоді навичок  роботи у вирішенні проблем шкільного життя ; розвивати ініціативу, творчість, наполегливість у досягненні мети;
 3. Виховування  у школярів почуття патріотизму, національної свідомості, гідності на кращих традиціях українського народу.

    В діяльності учнівської організації використовувались різноманітні  форми роботи, які спрямовані на розвиток різних інтересів і здібностей дітей; враховувались виховні та організаційно – педагогічні задачі; матеріали, поради, рекомендації Р М К з виховної роботи; передовий досвід країни; традиційні свята навчального року; події, факти, пов’язані з життям і діяльністю видатних людей; традиції школи; пропозиції педагогів, учнів, батьків.

Традиційним стало оформлення шкільних стіннівок до предметних тижнів, традиційних свят, подій.

Робота проводилась за різними орієнтирами виховання: -  ціннісне ставлення до природи -ціннісне ставлення до себе -ціннісне ставлення до праці – -ціннісне ставлення до культури і мистецтва  - фестиваль композицій - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Різноманітні конкурси, заходи, акції, флеш-моби, виставки, вікторини, фестивалі, святкові програми, усні журнали, спортивні естафети, змагання, інтелектуальні ігри, науково - практичні конференції,  тематичні вісники, газети, екскурсії, - всі  ці  заходи сприяли тому, що діти вчились співпрацювати один з одним, працювати з літературою, гуртувались за інтересами, що допомагало в виконанні виховного плану.

Відрадним є те, що учні брали активну участь у підготовці та проведенні загальношкільних свят, які допомагають формувати в дітей загальнолюдські цінності, виховувати активного громадянина - патріота незалежної України на основі вивчення та відродження національних традицій українського народу. Хотілось би щоб коло активних учнів розширювалось, діти свідомо підключались до шкільних заходів та пропонували свої. А це залежить і від діяльності педагогів, то є над чим попрацювати. Необхідно більш досконало вивчити інтереси учнів. Школа-це країна дитинства, де живе сучасне і твориться майбутнє. Учнівське самоврядування - це невід’ємна частинка шкільного життя.

Учнівське самоврядування — це спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Це самостійна діяльність учнів, яка здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед учнівськими колективами, під керівництвом відповідального педагога.

Основними завданнями учнівсьокого самоврядування є:

-забезпечення і захист прав та інтересів учнів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

-забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;

-сприяння навчальній, виховній та творчій діяльності учнів;

-сприяння діяльності учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

-організація співробітництва з учнями інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;

-сприяння проведенню серед учнів соціологічних досліджень.

В нашій школі проводиться дуже багато різних цікавих заходів, конкурсів ,семінарів, де учнівське самоврядування також бере активну участь;

-свято першого дзвоника(1вересня),початок навчального року;

-день учнівського самоврядування(день вчителя)

-привітання з днем вчителя вчителів пенсіонерів;

-виставка дитячих поробок на тему «Дари осені»

-захід від учнів 5-го класу до Дня козацтва

-акція «5картоплин»

-тиждень української мови та літератури

-тиждень енергозбереження

-захід до Дня гідності

-всі діти нашої школи виставляли фото палаючих свічок в своїх домівках до дня Голодомору

-день волонтерства

-захід до Нового року

-новорічна дискотека

-започаткування дня добрих справ

-день обіймів

-ми активно підтримуємо воїнів АТО

-лінійка на тему «події на Крутах»

-флешмоб в пам'ять небесній сотні

-захід «Вшанування загиблих на Майдані»

-захід до Дня народження Шевченка

-читання шевченківських віршів

-акція «Чистий четвер»

-тиждень фізики

-акція «Серце до серця»

-Флеш-моб до дня спорту та здоров’я

-акція «Життя-це»

-захід присвячений Чорнобилю

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити не ординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямованні на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

Основні заповіді в діяльності учнівського самоврядування:

-Робити добро!

-Любити своїх близьких!

-Допомагай іншим людям!

-Не лінись і не шукай виправдання своїм недолікам!

-Знайди свою мету в житті!

-Пізнай світ і себе!

-Внось у своє життя новизну!

 

Робота з батьками

Проводяться загальношкільні збори, відбувається зустріч з представниками різних органів, які проводять інформаційну роботу з батьками, членами педагогічного колективу. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

    У 2019/2020 році  проведено 4 засідання шкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

      Хочу подякувати батькам за надання благодійної допомоги закладу. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітує голова батьківського комітету.

У практиці школи використовуються масові, групові та індивідуальні форми й методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та сім'ї, на посилення потенціалу, а також на залучення батьків до виховання дітей класу.

.

Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи

. Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.Основними напрямками контрольно – аналітичної діяльності були:

♦ адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання;

♦ надання методичної, практичної допомоги вчителям;

♦ створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

♦ удосконалення навчально – виховного процесу, покращення матеріальної бази школи, реалізація науково – методичної та виховної проблем;

♦ створення умов для вивчення факультативів;

♦ організація навчальної та позакласної роботи;

♦ створення умов для змістовного відпочинку, оздоровлення та проведення виховної роботи з учнями

  Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

 • вчителів, що атестуються;
 • організація індивідуального навчання;
 • стан ведення учнівських зошитів;
 • стан ведення щоденників учнів 1-11класів;
 • стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;
 • виконання навчальних програм та планів;
 • перевірка навичок читання;
 • організація та проведення, курсів за вибором, факультативів;
 • організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;
 • директорські контрольні роботи;
 • підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

.

Стан роботи з охорони життя і здоров’я дітей, проведення санітарно-оздоровчих заходів, запобігання дитячого травматизму

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем директора  школи .

  На початок 2019/ 2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять . На засіданні педради  серпня 2018 року затверджено план роботи  на  2019/2020 навчальний рік, де передбачено розділ   « Охорона життя і здоров ۥя учасників освітнього процесу. Заходи з ТБ та охорони праці. Оздоровлення учнів ».

  Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності затверджені наказом по школі «Про організацію роботи з охорони праці» . 

У наказі по школі «Про організацію роботи з охорони праці  і призначення відповідальних у 2019/2020 н.р.» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в школі тощо.

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка  знань працівників школи з питань охорони праці  та з безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

  У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів  школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.

 На 01 вересня 2019 року всі  працівники школи надали медичні книжки з дозволом на роботу.  Питання охорони  праці  обговорювалися на засіданні педради  ,на нараді при директору. У вересні 2019 р. класними керівниками був проведений  вступний інструктаж з усіма учнями школи  про що свідчать записи у класних журналах. З вчителями початківцями був проведений  первинний, вступний  інструктажі з записами у відповідні журнали, з учнями  перед початком уроків фізики, хімії , біології, трудового навчання, фізкультури, інформатики. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами території школи проводилися інструктажі.

    Проводяться повторні інструктажі 1 раз на 6 місяців для всього колективу школи..

   Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.

  Медичне обслуговування учнів школи здійснюється медичною сестрою   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", Державних санітарних правил і норм  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу  школи з цих питань.

  Відповідно до вимог нормативних документів у школі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.    

 Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

  Згідно вимог нормативних документів реєструються вступний,  первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

  Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання інформатики проводять первинні та повторні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи.     

 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня,  має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенди по безпечній поведінці.

  На видному місці розміщені  плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

  Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі школи, на робочих місцях, під час організації навчально-виховного процесу у 2019/2020 н.р.  році не виявлено.

  В школі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

Розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру.

      Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги".  

  При проведенні як шкільних, так і районних масових заходів, у школі призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.

Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

  У школі було проведено ряд навчально - виховних заходів з питань охорони праці, а саме: місячник «Діти на дорозі!» (вересень 2019р.), «СНІД - загроза людству» (грудень, 2018р.), вікторину тематичні виховні години, вікторину «Правила безпечної поведінки», конкурси плакатів та стіннівок.

Протягом 2019/2020 навчального року в школі проводилась різноманітна робота по попередженню дитячого травматизму. Була спланована тематика бесід з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки на воді, при користуванні газом, електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму та вибухонебезпечними предметами . Усі бесіди проведені і записані у журнали та учнівські щоденники.

Протягом навчального року проведено комплексні бесіди з усіх видів травматизму на час канікул та профілактичні бесіди для учнів, які організовано виїжджали на екскурсії

. У щоденниках учнів та класних журналах зроблено записи відповідно до листів відділу освіти щодо профілактики дитячого травматизму під час навчального процесу. Класні керівники на батьківських зборах розглянули питання про роботу батьків щодо недопущення травмування дітей у побуті, про батьківську особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей.

Постійно велися чергування учнів школи та чергових учителів під час перерв.

Протягом року аналізувалися умови забезпечення психофізичного здоров'я дітей. Моніторинг формування здорового способу життя здійснюється за наступними напрямами:

1. медичне обстеження учнів,

2. захворюваність на ГРЗ

Протягом року зареєстровано 1 випадкок травмування виробничого характеру. Адміністрацією школи систематично проводилась перевірка класних журналів. Встановлено, що класні керівники та класоводи в основному виконують вимоги програми з охорони і безпеки життєдіяльності.

Перед канікулами в класах проводились комплексні бесіди з усіх видів травматизму та додаткові бесіди в зв'язку випадками травмувань.

Протипожежна безпека.

З метою забезпечення пожежної безпеки в школі проведені наступні заходи:

1. Ушколі розроблені та затверджені наступні документи з пожежної безпеки:

а) плани, інструкції:

- Інструкція з пожежної безпеки в приміщеннях;

-Інструкція по застосуванню і технічному обслуговуванню вогнегасників;

- Інструкція щодо заходів протипожежної безпеки при проведенні новорічних ялинок;

-Загальнооб’єктова протипожежна інструкція.

Перед канікулами в класах проводились комплексні бесіди з усіх видів травматизму та додаткові бесіди в зв'язку випадками травмувань.

У закладі проводиться робота щодо створення необхідних матеріально-технічних умов для організації роботи з охорони життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу, покращення медичного обслуговування учнів, дотримання санітарного законодавства України. Проведено роботу щодо координування роботи класних керівників, відповідальних за кабінети з питань дотримання санітарних правил і норм під час навчально-виховного процесу. Організовано поповнення медичного кабінету необхідними медикаментами на початок 2019/2020 авчального року та упродовж року. Своєчасно проведено роботу щодо заповнення листків здоров’я медичними працівниками та класними керівниками. Проведено роботу з відповідальними за кабінети щодо цифрового та колірного маркування шкільних меблів та дотримання санітарних норм освітлення класних приміщень. Вчителі дотримуються санітарних правил і норм у класних приміщеннях. Класні керівники своєчасно проводять бесіди на класних виховних годинах щодо профілактики різних видів захворювань.

Всі учні за графіком пройшли вікові обстеження, щеплення.

На початок навчального року працівники пройшли відповідне медичне обстеження і отримали дозвіл на роботу.

Організація харчування учнів у школі

.

Психологічний супровід

Аналізуючи роботу практичного психолога можна сказати, що протягом І та ІІ семестру 2019-2020 н.р. мною здійснювалася діяльність за наступними напрямками:

 • психодіагностична робота;
 • консультаційна робота;
 • психологічна просвіта;
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;
 • організаційно-методична робота.

Діяльність як практичного психолога була спрямована на роботу із дітьми, батьками та педпрацівниками.

І. Робота з дітьми.

1. Індивідуальне консультування учнів.

2. Психодіагностичне дослідження.

3. Профорієнтаційна робота.

4. Проведення психокорекційних вправ.

ІІ. Робота з батьками.

1. Індивідуальне консультування.

2. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель».

3. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання.

ІІІ. Робота з педпрацівниками.

1. Індивідуальне консультування.

2. Психологічна просвіта класних керівників.

3. Виступи на педагогічних нарадах. На початку  навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій та зібрано заяви-дозволи від батьків на роботу з практичним психологом.      З метою визначення рівня готовності до школи, було проведено діагностування першокласників. В результаті досліджень було виявлено, що в цілому рівень готовності дітей до школи – достатній.

   Вивчено рівень соціально – психологічної адаптації учнів 1, 5-х, 10 класів до шкільного навчання.

 Основні завдання адаптаційного  періоду першокласників :

 • створення у дитини уявлення про школу як  місце, де вона буде прийнята і сприйнята такою, якою  вона  є  з  усіма своїми  почуттями, думками,  знаннями, проблемами, великими і малими подіями в особистому житті ;
 • вживання в позицію справжнього учня, входження в нову систему взаємин  з  дорослими та однолітками ;
 • ввести поняття оцінки, самооцінки і різні їх критерії ;
 • навчити учня задавати питання ;
 • підготувати батьків до  нової ролі – батьки учня .

Вивчення стану розв’язання цих завдань у першому класі ( обстежено 34 уч.) дає підстави стверджувати, що адаптаційний період у першокласників пройшов в цілому успішно. Діти познайомились зі школою та один з одним, мають друзів серед  однокласників. Учні виділяють у класі окремих дітей, які для них ближчі, сприймають клас в цілому і кожного учня окремо. Цей факт свідчить про те, що учні добре познайомились один з одним, всі вміють працювати з однокласниками в групі. Мають сформовані на рівні першокласника оцінки та самооцінки, критерії оцінювання учнів визначають в основному тільки з сторонньою допомогою.

В класі створена доброзичлива атмосфера. Учні почувають себе в класі добре, засвоїли перші шкільні правила. В своїх відповідях учні вказують, що навчились писати, читати, малювати. Засвоїли гігієнічні навичкки.

Завдання адаптаційного періоду у п’ятому класі :

 • ознайомити учнів один з одним у новій шкільній ситуації, прийняття учнем і учителем один одного та пошук оптимальної для кожного позиції ;
 • навчити працювати в малих і великих групах ;
 • допомогти учням усвідомити групу однокласників як клас.

Нажаль, було виявлено, що учні мало аналізують потреби, інтереси, вчинки як свої, так і однокласників.

Класному керівнику надано рекомендації :

 1.   Проводити індивідуальні бесіди з певними учнями щодо налагодження спілкування з однокласниками.
 2. Звернути увагу  під час організації виховної роботи в класному колективі на те, що всі учні класу різні: у кожного свої потреби, інтереси, мотиви вчинків і це важливо враховувати у спілкуванні.

Відбувався постійний контроль за відвідуванням учнями школи. Здійснювався контроль за дітьми, схильними до правопорушень, які стоять на внутрішкільному обліку. Здійснювався психодіагностичний супровід дітей із неблагополучних сімей..

Протягом навчального року брала участь у прискоренні подолання особистісних, міжособистісних конфліктів в учнів.

Провела міні-тренінг для педагогів «Профілактика жорстокого поводження з дітьми».

   Провела години спілкування на такі теми: « Доброта – це частина нас», «Вчимося жити в мирі та злагоді»; «Як навчити дітей прибирати свій клас»; «Учитися домовлятися»; «Взаємини з батьками»; «Як усі» (тиск з боку однолітків); «Роль батьків і вчителів»; «Перше кохання»; «А як у «них»; «У чому сенс твого життя ?»; «Вивчаємо Конвенцію про права дитини»; «Історії їз життя»; «Міфи і факти про куріння».  З учнями 5-11 класів провела години спілкування «Стоп булінг!»

   Тиждень психологічної служби  у школі був запланований на останній тиждень квітня, оскільки Всеукраїнський день психолога святкують 23 квітня. 

  Акція «Афоризм». Психолог перед уроками на кожному кабінеті школи розміщує повчальний афоризм про життя, школу, навчання, дружбу чи кохання.

 На лінійці учням повідомили  про всі заходи, які будуть проходити на цьому тижні. 
Акція «Мудрі повчання». Зранку, коли всі учні ще лише йдуть до школи, чергові учні пропонують  учням, педагогам та батькам   вибрати з чарівної скриньки мудре повчання великих вчених, яке в подальшому обов’язково знадобиться та буде повчальним .
   Гра «Слідопит». Учням 5-9 класів роздаються завдання гри «Слідопит». Умовою виграшу в грі є правильність виконання завдань та швидкість.
  Символічне «Дерево бажань» для учнів 1-4  класів, де хлопчики і дівчатка на листочках писали свої мрії та прикріплювали  їх до дерева.

  Практичним психологом була проведена  година спілкування  для учнів початкових класів «Цікавий світ психології» .
 Тренінгове заняття на згуртування для учнів 2-4 класів «У колі друзів» . 
Паркан відвертості, побажань та пропозицій проводиться серед учнів середніх та старших класів, адже нікому не байдуже шкільне життя. Учні на імпровізованому паркані відверто висловлювали свої побажання та пропозиції для покращення навчання в школі, побажання один одному та вчителям. 

  Тренінгове заняття для учнів 9,11 класів по профорієнтації «Вибір професії»   Підсумкова лінійка. 
Оголошення результатів проведених акцій та ігор, нагородження учасників та висловлювання подяки всім. 

 

Фінансово-господарська діяльність у 2019/2020 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. Будівля школи прийнята в експлуатацію 60 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проводилась робота щодо дотримання встановлених лімітів на енергоносії. Використання енергоносіїв здійснювалось без перевищення.

Школа підключена до мережі Інтернет, який проведено в кабінети директора, секретаря та інформатики, установлено мережу Wi-fi, працює сайт школи,  який поновлюється майже щодня, де відображається життя школи.

Пріоритетні напрямки розвитку закладу:

 1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, підвищення якості здійснення статутних завдань.
 2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.
 3. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на діагностичній основі.
 4. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини.
 5. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань профільного та допрофільного навчання.
 6. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.
 7. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності освітнього процесу.
 8. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.
 9. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази методичного кабінету.
 10. Удосконалити систему відстеження виконавської дисципліни працівників закладу та дотримання термінів виконання управлінських рішень
 11. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та безперервної їх освіти.
 12. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.
 13. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.
 14. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом розгалуження системи гурткової роботи.
 15. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.
 16. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її ефективність.
 17. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи.
 18. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників.
 19. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного використання тепла, води, електроенергії та майна закладу.

 

 

 

Наказ від 16.04.2018 №3678 " Про затвердження Порядку зарахування,  відрахуваня та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"